Klimatiltak gjør bedriften mer attraktiv

For unge arbeidstakere er det viktig å kunne stå inne for det de gjør og hvilke valg de tar – både som privatperson og på jobb. Om gapet mellom egne og arbeidsgivers verdier blir for stort, er det sannsynlig at de snart vil se seg om etter et annet sted å jobbe.

Bedrifter som evner å definere sine kjerneverdier, viser at de tar et samfunnsansvar og kommuniserer dette på en tydelig måte til nye og eksisterende medarbeidere vinner på at de blir mer attraktive arbeidsgivere med lojale ansatte.

Halvparten under 37 år bekymrer seg for klimaendringer

Tall fra Deloittes globale Millennials-undersøkelse* viser at 56 prosent ikke ville vurdert en arbeidsgiver som bryter med deres eget verdigrunnlag, og 49 prosent har avvist oppgaver som strider mot egne verdier eller etikk (kilde: Deloitte).

Det er klima- og miljøspørsmålet som bekymrer denne gruppen arbeidstakere mest. Nesten halvparten av de spurte (46 %) satte klima øverst på listen av bekymringer, etterfulgt av terror, krig, innvandring, kriminalitet og politisk ustabilitet. I Sverige er andelen enda høyere, her er hele 54 prosent av de spurte mest bekymret for klimaendringer, etterfulgt av kriminalitet.

Krever genuint samfunnsengasjement hos arbeidsgiver

Halvparten av de spurte i den globale undersøkelsen (49 prosent i 2019, mot 38 prosent i 2017) sier at de ønsker å bytte jobb innen 2021, og en fjerdedel av disse forteller at de har avsluttet et arbeidsforhold i løpet av de siste to årene. Det viser at lojaliteten til arbeidsgiver er lav, og stiller krav til næringslivet om å ta et større samfunnsansvar.  

– De som er født etter 1982 legger stor vekt på formålet bedriften har utover å oppnå økonomisk suksess. Og de er tro mot egne verdier og muligheter for faglig utvikling. Ledere må vise at de setter pris på disse prioriteringene, for ikke å miste en stor andel av sine ansatte, sier Aase Aamdal Lundgaard, managing partner i Deloitte i en artikkel publisert på selskapets webside

Så hva kan en bedrift gjøre for å tiltrekke seg – og holde på – denne gruppen arbeidstakere? En ting som er sikkert er at man oppnår motsatt effekt dersom bedriften smykker seg et samfunnsengasjement som i realiteten ikke finnes. Fine ord om miljøansvar på websiden og i markedsmateriell hjelper lite om det ikke foreligger et genuint engasjement, og dette gjennomskuer Millennials-generasjonen ganske raskt. Mens 27 prosent mener at næringslivet bør iverksette klimatiltak, er det kun 12 prosent som opplever at dette faktisk gjennomføres (Deloitte 2019 Global Millenial Survey).

Se til Fjordkraft

En aktør som har tatt et aktivt standpunkt når det kommer til klimaspørsmålet, er Fjordkraft. For å bidra til å oppfylle FNs klimamål implementerte bedriften i 2017 et klimakrav til samarbeidspartnere: samtlige av Fjordkrafts leverandører skal signere en erklæring/intensjonsavtale om klimanøytralitet.

Et slikt bastant standpunkt er risikabelt, og det innskrenker mulighetene til å velge og vrake blant leverandører. På den annen side har det en enorm påvirkningskraft, og tiltaket har blitt lagt merke til utenfor Norges grenser og anerkjent av FN. Istedenfor å innskrenke alternativene sine tilbyr Fjordkraft å hjelpe leverandørene sine til å bli klimanøytrale. Når Fjordkraft ønsker å samarbeide med en leverandør som ikke oppfyller kravene i FNs Climate Neutral Now-initiativ, bistår de bedriften i prosessen. Dermed står de ved sitt klare standpunkt, påvirker andre bedrifter til å gjøre det samme – og viser gjennom dette engasjementet at de er en attraktiv arbeidsgiver for verdiorienterte arbeidstakere.

Infotjenester ble klimanøytral

Fjordkraft var interessert i å implementere Infotjenesters Simployer HRM-system, men det lot seg ikke gjøre da Infotjenester på det tidspunktet ikke var en klimanøytral virksomhet. Selv om bedriften hadde en tydelig miljøprofil med en rekke viktige miljøtiltak allerede implementert, var det ikke nok. I løpet av høsten 2018, med bistand fra Fjordkraft, ble Infotjenester klimanøytral virksomhet som oppfyller FNs klimakonvensjons krav.

Slik blir din bedrift klimanøytral

For å oppfylle kravene om klimanøytralitet må leverandørene følge FNs tre-stegs-metode der de:

  • kartlegger egne klimagassutslipp og fører klimaregnskap
  • kutter egne klimagassutslipp
  • kompenserer for det de ikke klarer å kutte ved kjøp av klimakvoter

Denne artikkelen bygger på tall fra tre ulike Millenials-undersøkelser foretatt av Deloitte. Den nordiske undersøkelsen fra 2017 bygger på den tilsvarende globale undersøkelsen av Millennials fra 2016. Se også The Deloitte Global Millennium Survey 2019. De spurte hadde det til felles at de var født etter 1982, hadde høyere utdanning og var fulltidsansatt i fast stilling i privat sektor.