Foto: Maximeutopix/Unsplash

Føler du deg overarbeidet om dagen? Kanskje det ikke bare skyldes pandemien, men også at HR ikke har like jevn arbeidsbelastning gjennom året som mange andre yrkesgrupper.

Økonomioppgavene har riktignok historisk sett vært enda mer ujevnt fordelt. En hovedgrunn til dette er de ekstraordinære oppgavene knyttet til årsavslutningen, som før pandemien pleide å ha frist i 1. halvår.

HR har derimot vært prisgitt en noe jevnere arbeidsbelastning. Rekrutteringsbehov kan oppstå når som helst, og antallet årlige rapporteringskrav til myndighetene har vært færre enn på økonomisiden.

Likevel er det ikke til å underslå at 2. kvartal som vi nå er inne i ofte har vært særlig utfordrende også i mange HR-avdelinger. Når du tar bort påske, vårens mange røde dager og oppstart av sommerferie står man enkelte år igjen med bare sju fulle arbeidsuker mellom påske og sankthans. Til sammenlikning hadde årets 1. kvartal hele tolv fulle arbeidsuker.

Det er lønnsoppgjør, sommervikarene skal på plass, og nyutdannede er ferdige i juni og ønsker da gjerne jobboppstart over sommeren. Også øvrige stillinger har en tendens til å bli lyst ut tidlig nok i 1. halvår til at kandidater med oppsigelsestid i nåværende jobb kan starte opp over sommerferien. Alt dette gjør våren til et tidspunkt hvor det pågår mange rekrutteringsprosesser.

Ofte er det ikke helt vanntette skott mellom HR og økonomi-avdelingene, men det avhjelper jo ikke HRs arbeidsbelastning på våren at økonomiavdelingen da også har hendene fulle med å forberede generalforsamling og årsrapport.

REGELENDRING: Næringsdrivende kan søke om utsatt frist for å levere skattemeldingen (artikkel i Simployer Faghjelp, krever pålogging og abonnement)

Apropos årsrapporten, så er jo det noe HR-avdelingene nå også har blitt mer involvert i enn noen gang. Aktivitets- og redegjørelsesplikten ble skjerpet i likestillings- og diskrimineringsloven fra 2020, og det gjør at årsrapportene som publiseres i 2021 er de første som omfattes av de nye reglene. Men selv om redegjørelsen dermed får sammenfallende frist med økonomirapporteringen, er det også en aktivitetsplikt. Og aktivitetene kan gjennomføres gjennom hele året.

SE OGSÅ: Temaside om mangfold, likestilling og inkludering

I tillegg må hovedferieplanleggingen være gjort i god tid før sommeren tar til. Det som ferieplanlegging og rapportering på mangfold, likestilling og diskriminering har til felles, er at jobben blir mye enklere med et personalsystem som gir kontroll og summerte rapporter over den enkelte avdelings data som feriesøknader, uttak av foreldrepermisjon og kjønnsfordeling.


Hiring-Trends-By-MonthZipjob har laget denne oversikten over hvilke måneder som skiller seg ut ved at flere og færre rekrutteringsprosesser starter opp. Trenden sammenfaller med opplysninger NAV har gitt i flere intervjuer om at det er en avtagende tendens på stillingsutlysninger inn mot sommerferien.