Nytt bilde
En god medarbeidersamtale er mulig selv om man ikke sitter i samme rom.

Det er flere måter å gjennomføre en medarbeidersamtale på, fra helt tradisjonelle samtaler på kontoret med referatskriving etterpå til helt digitale prosesser der alt skjer på skjermen.

Fire typer samtaler mellom leder og medarbeider

Se bildet i høyoppløselig versjon

Det er grunn til å tro at virksomhetene fordeler seg ganske jevnt på disse fire variantene. En markedsundersøkelse Simployer gjorde i høst viste nemlig at rundt halvparten ikke benytter digitale HR-verktøy og at mange gjennomfører selve møtet fysisk tross koronapandemien:Samtale 2I en markedsundersøkelse fra Simployer høsten 2020 svarte 44 % at de ikke hadde hatt medarbeidersamtale under pandemien, men at 8 av 10 ønsket å ha det snart. Den klare majoriteten av disse viar positive til å møtes digitalt.

Det er klart at det er noen fordeler med å møtes fysisk. Ikke minst fjerner man risikoen for at videooverføringen hakker eller detter ut! Nå er likevel situasjonen slik at mange må gjennomføre samtalen via video. Her er fordeler med en heldigital samtale der man møtes på video og bruker et dititalt støtteverktøy i forkant: 

1. Begge parter forbereder seg og deler notater før samtalen
Med et digitalt samtaleverktøy kan begge parter fylle inn sine svar på spørsmål i forkant. Når begge har svart, varsles den som svarte først og begge får muligheten til å lese motpartens svar. Dette kan gi bra kvalitet på selve videosamtalen.

2. Effektiv referatskriving
Man kan skrive konklusjonene rett inn i et dialogverktøy underveis samtalen. Å skrive referat underveis i samtalen kan virke veldig unaturlig når man møtes fysisk i et rom og må se vekk fra den man prater med. I en setting hvor man uansett stirrer på skjermen, kan det å jobbe sammen om et referat på delt skjerm føles mer naturlig.  

3. Ingen papirer på avveie i hjemmet
På hjemmekontoret er det en fare for at papirer kommer i uvedkommendes hender. Ut fra et GDPR-perspektiv er det derfor tryggest å jobbe papirløst med et digitalt verktøy som støtte til videosamtalen. 

4. Ingen uønsket sosial kontroll
Det er ikke alle samtaler man ønsker å ha så mye oppmerksomhet rundt at man har. Ved at vanskelige samtaler tas på video, unngås det at de blir lagt merke til av kolleger som ser at sjefen og medarbeideren forsvinner inn på et rom.

5. Mindre leting etter historikk
Minimér tiden som brukes på leting etter historikk. Med et rollestyrt arkiv med historiske referater har leder og medarbeider tilgang på de dokumenter som følger av vedkommendes rolle og hvilken policy HR-avdelingen har for at ledere skal ha tilgang til historikk fra før sin tid. 

6. Automatiske påminnelser
Med digitalt HR-verktøy får du automatiske påminnelser om forberedelser som skal gjøres og varsel om signering i etterkant. Tidspunktet for utsending av varsler henger sammen med hvilket tidspunkt selve samtalen er satt opp på.  

7. Dokumentasjon gir færre arbeidstvister
Ved å ha skriftlighet i noe av dialogen mellom medarbeider og leder sikres dokumentasjon og kunne man unngått mange av de 1 000 arbeidstvistene som ender i domstolene årlig. Der er det særlig grunnet manglende dokumentasjon at arbeidsgiver ender med å tape saker.

8. Gjenbruk av metoder når samtalene blir fysiske igjen
Digitale HR-verktøy kan brukes også når møtet er fysisk, og kan da bidra til at slike "hybridmøter" blir bedre enn tradisjonelle, helanaloge medarbeidersamtaler og rene videomøter uten digitalt støtteverktøy.


SE OGSÅ:
8 grep som holder oppsigelsen unna domstolen 

• Under samtalen kan du fokusere på samtalekvalitet fordi du vet at GDPR er ivaretatt.

Webinarfordeler
Denne oversikten over fordeler med å digitalisere medarbeidersamtalen viste Anne Mari Agnalt i et webinar du kan se i opptak her.   

Hyppigere samtaler
I dette innlegget henviser vi til medarbeidersamtaler. Merk at vi ikke nødvendigvis snakker om den ene, årlige samtalen. En veldig tydelig trend vi ser er hyppigere samtaler med mer dynamisk og medarbeidertilpasset innhold. Digitale HR-verktøy for dialog kan brukes både til årlige samtaler, men også til hyppigere samtaler. 

Samtaletyper

Det finnes mange typer samtaler som det er nyttig å ha dokumentasjon fra.

Tips til HR
Slik kan HR bidra til å øke kvaliteten på medarbeidersamtaler i en spesiell tid: 
• Definér formålet med slike samtaler på toppnivå
• Forankre ut i organisasjonen hvorfor dere gjøre ting slik dere gjør det
• Skap enhetlig struktur på samtalene i virksomhetene på tvers av avdelinger
• Gjennomarbeidet og enhetlig samtalemal
• Digitale verktøy som gjør at lederne opplever støtte i jobben med samtalene