Fam-kontor-600

Pandemien har tvunget ledere til å reflektere over rollen sin og finne styrker i sine lederegenskaper.

Lederrollen har hatt enorm betydning for hvordan virksomheter har klart seg igjennom pandemien. Mange åpenbare forskjeller vil kunne forklares med at bransjer og virksomheter opererer forskjellig, mens andre vil rette blikket mot lederskapet, eller fravær av lederskapet, som en årsak til hvordan virksomheten har mestret og kommet seg igjennom en av de største krisene i moderne tider.

Det de aller fleste virksomheter har erfart er at pandemien har skapt varig endrede rammer, nye forutsetninger og nye arbeidsmetoder.

Relasjonsledelse har tvunget seg frem

En lederstil som har tvunget seg frem med hjemmekontor og hybride løsninger, er relasjonsledelse. Ledere ble tvunget til å lede på avstand, men allikevel skape en opplevelse av å være nær. Samtidig måtte ansatte selv styre sin egen hverdag gjennom medbestemmelse og autonomi. God og hyppig kommunikasjon var helt nødvending, og ledere måtte være lyttende og en god støtte i medarbeidernes hverdag.

Å praktisere god relasjonsledelse har en positiv effekt på både helse og trivsel på arbeidsplassen. For mange har nok denne lederstilen vært avgjørende for å klare seg på hjemmekontor gjennom pandemien.

Gode ledere tar med seg erfaringer fra krisen inn i den nye normalen

Tillit i bunn

Ledere som har hatt tillit i bunn, og som praktiserte relasjonsledelse allerede før pandemien, har helt klart hatt en fordel det siste halvannet året. Suksessen har vært basert på gjensidige forventninger, tillit og forpliktelser mellom ledere og ansatte.

Ledere som hadde en kontrollbasert lederstil, og som innså at det ikke lenger var et alternativ, har måttet omstille måten de har ledet på.

Det har selvfølgelig ikke bare vært enkelt, og mange ledere har blitt utfordret til å gå utover sin egen komfortsone. Fokuset har for mange blitt snudd over til å bruke mer tid til å støtte, og lytte til medarbeideres behov og tanker rundt en ny arbeidssituasjon, i stedet for å lede og administrere.

Relasjonsbasert ledelse er noe som ligger også naturlig for noen, men absolutt ikke alle. Det må læres og jobbes med og ikke minst erkjennes og forankres hos ledere og ledelse.

Ikke undervurderer følelsen av fleksibilitet

Fleksibilitet er et ord som stadig dukker opp når den nye normalen diskuteres. Tiden vi har vært igjennom har vist at en fleksibel arbeidshverdag vil være lønnsom, og ikke minst forventet fra mange ansatte.

Hvis en ser at hverdagen hjemme kan løse seg på en smidigere måte enn tidligere, samtidig som arbeidsoppgavene blir løst på en tilfredsstillende måte, vil behovet for fleksibilitet være en viktig faktor for ledere å jobbe mot. For dem som ikke har gode nok rutiner rundt dette, vil det være en forventning at dette er et tema som blir satt på dagsorden.

Fellesskap og kultur – en nødvendighet

Andre viktige temaer som har blitt satt på dagsorden, er hvordan virksomheter skal ivareta fellesskapet mellom ansatte, ansatte og ledelsen og virksomheten totalt sett. Tiden på hjemmekontor skapte for mange en opplevelse av avstand, og mange erfarte nok å miste fotfeste og en tilknytning til både virksomheter og kollegaer.

De lederne som tidlig satt kultur på dagsorden og som aktivt jobbet med å fremme viktigheten av det sosiale, fikk et enormt forsprang for hvordan virksomheter kom seg igjennom krisen. Kultur og ledelse var viktig; det fikk et tydelig fokus som viste seg å være avgjørende både for strategi og kortsiktig drift. Dette viste seg gjennom hyppige samtaler, gjerne 1:1 med leder og ansatt, både på leders og ansattes initiativ. Andre sosiale møtepunkt, som digitale lunsjer, kaffepauser og andre «ikke faglige» settinger har vist seg være utrolig viktig.

Selv om digital kultur aldri kan erstatte fysiske samvær, har de lederne som har klart å skape dette forumet, og gjennom det opprettholde samhold og fellesskap digitalt, opplevd bedre og tettere kommunikasjon og informasjon mellom ansatte og virksomhet. Disse lederne har unyttet plattformen ved å bli mer kreative i hvordan de skal være mer synlige, nærmere og tilstedeværende i sine medarbeideres hverdag – på avstand.

Tid for forandring

Mange ledere gikk inn i pandemien med en helt annen lederstil enn den de hadde da de kom ut av pandemien, enten det var relasjonsledelse eller en annen lederstil. Situasjonen gjorde at flere så seg nødt til å endre lederstil, finne nye løsninger og metoder på å lede sine ansatte, for å klare å komme gjennom krisen.

Utgangspunktet her er at de lederne som erkjenner at tiden og arbeidslivet har forandret seg, medarbeidere stiller andre krav og at det derfor kreves at en tenker nytt, vil ha en stor fordel i den nye normalen. Arbeidslivet vil ikke bli som før, det som var normal før, er ikke nødvendigvis normalt nå.

Samtidig som at arbeidslivet endres, vil medarbeidere endre tankesett og holdninger. Dette krever også et lederskap som følger med og som tilpasser seg situasjonen en befinner seg i.

Se også: 28. oktober møter du Fam på den digitale konferansen Simply Work 2021 - den hybride arbeidsplassen.