simployer-hr-ordlista

Her forklarer vi 50 begreper som du som jobber med HR bør kjenne til. Hvor mange av dem kjenner du?

Klikk på ordet du ønsker forklart:
AAPAD Agil AI AML AMU API BI CMS Compliance CRM Crossboarding CSR Employer Branding ERP EØS GDPR GRFS HCM HMS HR HRM HR-system IA IAM IDP IFRS KPI LMS MDM MVA NAV Offboarding OKR Onboarding Outplacement Performance Management Personalsystem QA Reboarding ROI SAAS Schengen Scope SCORM Scrum SHA SSO Succession Talent Management WCAG

AAP: En velferdsordning som egentlig heter arbeidsavklaringspenger. Trygdeordninger har ofte vært omtalt med forkortelser, og lenge var pensjonsordninger som AFP og OTP blant de mest omtalte. Nå er det derimot AAP, som typisk inntreffer når man har vært utenfor jobb fra 1 til 4 år.  ⬆️

AD: En tjeneste fra Microsoft som heter Active Directory. Det er en katalog som håndterer brukere og hvilke rettigheter brukerne skal ha.⬆️

Agil: Et annet ord for smidig eller bevegelig. Brukes ofte om utviklingsprosjekter der man toner ned fokuset på kravspesifikasjon og lanserer i mange små omganger, og så justerer basert på innspill fra brukerne. Står i kontrast til fossefallprosjekter med lange prosjektfaser der kravspesifiksjonen i større grad fullføres i en egen planfase før utviklingen starter. ⬆️

AI: En engelsk forkortelse for kunstig intelligens. Brukes ofte om systemer som tolker store datamengder, lærer av data og oppnår mål gjennom å gjøre ting annerledes neste gang. ⬆️

AML: Mange lover har forkortelser, men få møter man så ofte på som arbeidsmiljøloven. Loven fra 2006 har viktige kapitler om alt fra verneombud og arbeidstid til permisjoner, diskriminering, ansettelse og oppsigelse. ⬆️

AMU: Et arbeidsmiljøutvalg har til formål å bedre arbeidsmiljøet på jobben ved at representanter fra ledelsen og arbeidstakerne deltar i planleggingen på HMS-området. Se HMS. ⬆️

API: En hendig forkortelse for applikasjonsprogrammeringsgrensesnitt. Bak det lange ordet ligger noe veldig nyttig: Nemlig verktøy som gjør at andre programmer kan gjøre kall mot programmet, låne data derfra og eventuelt overskrive eller legge til data. ⬆️

BI: Det kan være navnet på en norsk skole, men i jobbsammenheng handler det ofte om virksomhetsetterretning, typisk et datavarehus eller annen form for overbygning der virksomhetens viktigste rapporter er samlet. ⬆️

CMS: Vanlig betegnelse på systemet der informasjonen på en nettside lagres og redigeres. Før var det vanlig at også interninformasjon lå lagret her, men det har blitt vanligere å ha egne kommunikasjonsplattformer og læringsplattformer til dette. Se LMS.⬆️

Compliance: Selve ordet betyr samsvar og hvis noen har fått et særlig ansvar for compliance i en virksomhet betyr det ofte at de jobber med internkontroll og skal passe spesielt på at virksomheten følger lover og regler. ⬆️

CRM: Et engelsk uttrykk for kunderelasjonshåndtering. Brukes ofte om systemer der informasjon om kundene, ordre og kundedialog er lagret. Informasjon i slike systemer kan ofte være interessante å kombinere med data om selgerne i personalsystemet. ⬆️

Crossboarding: Når en medarbeider bytter rolle internt. Når crossboarding som fenomen omtales menes ofte hele prosessen der avtroppende og påtroppende leder har et felles ansvar for at utfasing av nåværende rolle og innfasing i ny rolle og avdeling går så smidig som mulig. ⬆️

CSR: Et engelsk uttrykk for samfunnsansvar. Der compliance ofte handler om minimumsløsninger for å drive innenfor rammen av lovverket, handler CSR gjerne mer om det virksomheten gjør for å ta sosiale og miljømessige hensyn i driften, for å bidra til samfunnets ve og vel utover det å betale skatt.⬆️

Employer branding: Et uttrykk som beskriver de aktivitetene en arbeidsgiver gjør for å styrke sitt varemerke som en attraktiv arbeidsplass å jobbe.⬆️

ERP: En samlebetegnelse for forretningssystemer innen ulike delområder. En komplett ERP-løsning har ofte moduler for både kunder (se CRM), kroner, folk (se HR-system) og varer. Enten med alt fra én leverandør, eller ulike spesialløsninger som snakker sammen. Ofte er det også moduler for kommunikasjon, analyse (se BI) og prosjekter.⬆️

EØS: Avtale som knytter Norge, Island og Liechtenstein til EUs indre marked uten å være EU-medlem. Troikaen utgjør sammen med Sveits de fire såkalte EFTA-landene, som er med i Schengen-området uten å være med i EU. Se Schengen.⬆️

GDPR: Buzzord nummer én i noen år. GDPR er navnet på personvernforordningen som kom i 2018 med formål om å harmonisere behandlingen av personopplysninger i hele EU. ⬆️

GRFS: Ny standard for god regnskapsføringsskikk som kom i 2015. Den samlet alt som tidligere lå i ulike dokumenter av krav innen både bokføring, årsoppgjør, lønn og fakturering. ⬆️

HCM: Forkortelse for Human Capital Management. Ingen fasit eksisterer på hva som gjør noe til HCM kontra HRM. Ordet som skiller er kapital og ressurs, som i praksis kan være synonymer for det samme: Personellet.⬆️

HMS: Norsk forkortelse for helse, miljø og sikkerhet, som på engelsk ofte kalles HSE. Bruken av begrepet skjøt fart i 1991 da internkontrollforskriften ble vedtatt. Den påla alle virksomheter å arbeide med å forbedre arbeidsmiljøet, kutte faren for personskader og redusere forurensning.⬆️

HR: Forkortelse for human resources. På norsk har HR blitt en kjent forkortelse som har fortrengt personalbegrepet i stor grad. Brukes ofte muntlig som navn på avdelingen der HR-ansatte jobber, på samme måte som IT-avdelingen ofte kalles IT. ⬆️

HRM: Forkortelse for human resource management. På norsk kan det forkortes til personaladministrasjon, men HRM-begrepet dekker i større grad også de strategiske aspektene ved det HR driver med. ⬆️

HR-system: Brukes til dels om hverandre med begrepene HCM-system og personalsystem. En del av de større systemleverandørene skiller på det ved å definere grunnleggende, tradisjonelle moduler som fraværshåndtering som HRM mens utviklingsmoduler som onboarding og HR-analyse inngår i HCM.⬆️

IA: Avtale mellom partene i arbeidslivet om inkluderende arbeidsliv. Avtalen er egentlig fra 2001, men er stadig forlenget i nye fireårsperioder. Et hovedpoeng med avtalen er at sykefraværet skal reduseres med en femtedel til 5,6 prosent. Målet er aldri nådd, men på årsbasis har sykefraværet ligget høyt på 5-tallet siden 2012. ⬆️

IAM: Engelsk forkortelse for håndtering av identitets- og tilgangskontroll. Begrepet dekker de retningslinjer og teknologier virksomheter bruker for å regulere ansattes tilgang på teknologi, og er en del av IT-sikkerhetsarbeidet i virksomheten. For å lykkes med IAM er det viktig med god dataflyt fra HR-systemet. ⬆️

IDP: Mye brukt forkortelse for identity provider, som på norsk kan oversettes med identitetsleverandør. IDP beskriver et system som oppretter og håndterer identiteten til brukere på vegne av andre applikasjoner. Blant de store leverandørene av dette er Okta, Microsoft, Auth0 og Forgerock. ⬆️

IFRS: Internasjonal regnskapsstandard som børsnoterte foretak i EU og Norge siden 2005 er pålagt å følge.⬆️

KPI: Det litt lange begrepet key perfomance indicators er på norsk ofte oversatt til det noe forenklede uttrykket nøkkeltall. I HR-sammenheng handler det gjerne om sykefraværsprosent, andel ansatte som slutter i løpet av et år og andre nøkkeltall som sier noe om situasjonen for de ansatte i virksomheten.⬆️

LMS: På Wikipedia defineres LMS som et system for å tilgjengeliggjøre læringselementer som settes sammen til kurs og treningsprogrammer distribuert som nettbaserte kurs eller e-læring. ⬆️

MDM: Forretningssiden og IT-siden samarbeider om håndtering av masterdata for å sikre at virksomhetens masterdata har høy kvalitet. Team og avdelinger som jobber med dette kan tidvis derfor kalles datakvalitet, som peker mot målet med håndteringen av dataene.⬆️

MVA: Merverdiavgift er en skatt som legges på varer og tjenester. Den bidrar typisk med rundt en femtedel av skatteinntektene. EU regulerer laveste nivå for ordinær sats til 15 prosent, med maksimalt to lavere satser. I Norge er satsen 25 prosent, mens mat (15 prosent) og transport, overnatting og en del kulturopplevelser har den laveste satsen (12 prosent, dog midlertidig nedsatt til 6 prosent under koronapandemien). ⬆️

NAV: Opprinnelig betød forkortelsen ny arbeids- og velferdsforvaltning, men etaten har nå blitt fjortis, og er tidvis hardt prøvet. De 19 000 ansatte er fordelt på rundt 400 kontorer og forvalter en tredjedel av statsbudsjettet.⬆️

Offboarding: Beskrivelse av prosessen når en ansatt forlater en virksomhet. Fasen inkluderer ofte kunnskapsoverføring, sluttsamtale og innlevering av utstyr.⬆️

OKR: Rammeverk for målstyring som har blitt veldig populært, blant annet fordi Google bruker det. Sentralt står et klart definert mål og en håndfull nøkkelresultater. Resultatene måles ofte i prosent, og hvis de stadig er 100 prosent (eller mer) kan de byttes ut med andre områder. ⬆️

Onboarding: Beskrivelse av fasen der nyansette skaffer seg kunnskapen, ferdighetene og atferden som skal til for å bli effektive bidragsytere i virksomheten. Opplæring er et nøkkelord, og prosessen handler om kultur og integrering like mye som faktakunnskap. ⬆️

Outplacement: Beskrivelse av de tjenester en virksomhet yter til ansatte som ikke lenger kan arbeide der, for å hjelpe dem med å finne nytt arbeid. Det kan være tjenester som karriererådgivning, intervjutrening og hjelp med jobbsøking og CV-optimalisering.⬆️

Performance management: På godt norsk kan vi kalle det prestasjonsledelse. En av mange ledelsesfilosofier. USA-etaten OPM beskriver som kjennetegn at arbeid er planlagt og med forventinger satt, at ytelsen følges opp, at personellet har evne til å prestere, at ytelsen scores eller bedømmes og at toppresultater belønnes.⬆️

Personalsystem: Wikipedia definerer det som dataprogrammer som effektiviserer administrasjonen av ansatte i en virksomhet, og at vanlige funksjoner er bemanningsplan, timeregistrering, fraværshåndtering, lønn, rekruttering, ansattinfo og kompetansekartlegging. Videre at systemene har blitt viktigere i takt med at personalkostnadene utgjør en økende del, og at de har blitt mer desentraliserte ved at medarbeiderne gjør mer av arbeidet selv via apper på telefonen. Se også HR-system.⬆️

QA: Engelsk forkortelse for det norske begrepet kvalitetssikring. I tekniske prosjekter er testing sentralt i QA-fasen, slik at flest mulig feil og mangler detekteres og rettes før mange brukere er rammet. ⬆️

Reboarding: En avart av introduksjonsprogrammene onboarding og crossboarding. Ved reboarding kjenner den ansatte virksomheten fra før, men har av en eller annen grunn vært ute av gamet en tid, grunnet arbeid annensteds, permittering, sykdom eller permisjon. ⬆️

ROI: På norsk kan vi si avkastning på investering. ROI er et lønnsomhetsmål som måler gapet mellom akkumulert overskudd etter en viss tid og akkumulerte investeringer koblet til det som måles. Det er en fordel at ROI-tallet for et tiltak er positivt, og helst høyere enn både bankrente og bedriftens historiske avkastning. ⬆️

SAAS: Forkortelse som på norsk kan oversettes til “programvare som en tjeneste”. Leveransemodellen ble populær da tilgang til systemer via domener og apper (tidvis kalt skyen) tok over for løsninger der man installerte hele programvaren på hver enkelt brukers maskin. Samtidig ble lisensmodellene endret fra høy oppstartskostnad til jevnere fordelt prising over bruksperioden. ⬆️

Schengen: Betegnelse på sammenhengende landområde på det europeiske kontinentet der man i koronafrie tider kan reise fritt mellom 27 land som grenser til hverandre, samt Island, Malta og Hellas. Alle 27 EU-land foruten Irland, Bulgaria, Kroatia, Kypros og Romania er med i Schengen-området, og i tillegg deltar Norge, Liechtenstein, Island, Sveits, Andorra, Vatikanstaten, San Marino og Monaco. ⬆️

Scope: Begrepet betyr omfang og brukes særlig innen prosjektledelse. Betegner rammene for hvilke funksjoner et produkt eller tjeneste skal inneholde. En del av scope er gjerne å kartlegge hva som kreves for at prosjektet skal møte forventningene til interessentene. Et vanlig fenomen er at omfanget stadig øker, ofte på litt snikende vis.⬆️

SCORM: Standard for nettbasert e-læring. Hvis et system støtter SCORM bør det være mulig å dele informasjon om hvilke deler av læringen studenten har gjennomgått. For å dele selve kursinnholdet kan det være en fordel med en mer moderne standard som heter xAPI. ⬆️

Scrum: Arbeidsmetode for team der medlemmene bryter ned oppgaver til mindre biter som kan gjennomføres innenfor et gitt tidsrom, som ofte kalles sprint og har en varighet på noen uker. En del av metoden er også daglige planleggingsmøter av svært kort varighet, helst ikke mer enn et kvarter. Scrum er ikke en forutsetning for å jobbe agilt, men kan være en metode for å skape flere deadlines. Hvis sprinter hvor lite av det som er planlagt faktisk blir levert, kan et alternativ være arbeidsmetoden kanban, hvor man har kontinuerlig deadline og heller måler gjennomsnittlig leveransetid på en oppgave istedetfor hvor mye av sprinten som ble levert. ⬆️

SHA: Forkortelse for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. Står sentralt i byggherreforskriften og er derfor utbredt som forkortelse på byggeplasser. HMS kan sies å dekke bredere enn SHA, siden HMS dekker alt som skjer i virksomheten, ikke direkte knyttet til den enkelte byggeplass. Se også HMS og SHA, hva er forskjellen? ⬆️

SSO: Forkortelse for single sign-on. Betegnelse på funksjonalitet som muliggjør at en bruker har samme brukernavn og passord som virker på programvare som er uavhengig av hverandre. En fordel er redusert passordtretthet fordi brukeren må huske færre passord. En ulempe er at mange systemer blir avhengig av en felles komponent, hvor oppetid da blir ekstra viktig. ⬆️

Succession planning: På norsk snakker vi gjerne om etterfølgerplanlegging, og sikter til det å forberede organisasjonen slik at nøkkelpersoner kan erstattes så fort som mulig. Konger og bønder er ofte gode på slik planlegging med klart definerte kronpriser og odelsbarn. Barnløse diktatorer og komplekse matriseorganisasjoner er ofte er dårligere på å forberede fremtiden uten en nøkkelressurs. ⬆️

Talent management: Begrep lansert av McKinsey i 1997 som betyr talentforvaltning. Filosofien rundt dette handler om at bedrifter som jobber strategisk med talentforvaltning er gode på å tiltrekke, utvikle, beholde, bevege og forfremme medarbeidere i organisasjonen. Forskning indikerer at selskaper som jobber systematisk med talentforvaltning øker omsetningen, kundetilfredsheten, kvaliteten og produktiviteten. Kostnadene blir derimot ofte lavere, fordi nyrekruttering er en dyr prosess med stor feilrate. ⬆️

WCAG: Retningslinjer for tilgjengelighet ved utvikling av nettsider og brukergrensesnitt. Formålet er å utforme informasjon som formidles på Internett så den er lett tilgjengelig for alle, uavhengig av funksjonsevne. Dette kalles ofte universal utforming⬆️

SE OGSÅ: Vår svenske HR-ordliste