Infotjenesters HMS-rådgiver Anne Sandtorp

#metoo-kampanjen har satt kraftig søkelys på seksuell trakassering. Både som arbeidsgiver og arbeidstaker har du plikt til å jobbe for å forebygge og stoppe dette.

I forlengelsen av #metoo-kampanjen, som nå har pågått lenge, har det vært mange over hele verden som har ønsket å dele sine ubehagelige opplevelser. 

Også i Norge har det kommet frem historier, noen av dem kraftig belyst i offentligheten. 

Må arbeide forebyggende

Som arbeidsgiver må man arbeide aktivt og forebyggende mot seksuell trakassering. Det følger av flere lover og forskrifter.

Arbeidsmiljøloven sier at arbeidstakere ikke skal utsettes for trakassering eller annen utilbørlig opptreden. Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheten, gjerne omtalt som internkontrollforskriften, krever at virksomheter skal arbeide forebyggende og systematisk med alle forhold rundt HMS. Ansattes måte å behandle hverandre på virker inn på arbeidsmiljøet, og arbeidet for å forebygge og stoppe trakassering må derfor håndteres på en systematisk måte i henhold til internkontrollforskriften.

Varsling av kritikkverdige forhold

Sommeren 2017 ble regelverket for varsling av kritikkverdige forhold endret.

Nå stilles det krav om at alle virksomheter med mer enn 4 ansatte må ha skriftlige rutiner for hvordan kritikkverdige forhold skal varsles. De skal inneholde oppfordring om å varsle og fremgangsmåte for varsling og mottak og behandling av varsler. Varsling av seksuell trakassering kommer inn under dette regelverket.

Det er viktig at disse rutinene er kjent for de ansatte, og ikke minst at virksomheten jobber for å fremme en kultur der de ansatte våger å si fra om forhold de finner kritikkverdige.

Når det gjelder trakassering er det også viktig å merke seg at de ansatte ikke bare har rett til å varsle, men faktisk en plikt til å melde fra til arbeidsgiver eller verneombud dersom man mener at dette forekommer på arbeidsplassen.

Hva er seksuell trakassering?

Med seksuell trakassering menes uønsket seksuell oppmerksomhet som er plagsom for den oppmerksomheten rammer. Det kan for eksempel være nedsettende kommentarer, tafsing, uønskede komplimenter, blikk eller pornografiske bilder. Det er personen som blir utsatt for trakasseringen som avgjør hva som er uønsket eller krenkende.

Når arbeidsgiver blir kjent med at en eller flere ansatte mener seg seksuelt trakassert, må arbeidsgiver gjøre en vurdering av alvorlighetsgraden. Det må vurderes om det er et engangstilfelle eller om det er en uheldig kultur på arbeidsplassen.

Hvis det viser seg at seksuell trakassering har forekommet, må arbeidsgiver iverksette tiltak for å sikre at dette opphører. Hvilke tiltak som kan være aktuelle avhenger av de konkrete omstendighetene i det enkelte tilfellet. Den som har trakassert kan i ytterste konsekvens bli sagt opp eller avskjediget.

Kartlegging og risikovurdering

Forekomsten av seksuell trakassering kan også være et signal om at det er problemer på arbeidsplassen. Spørsmål man bør stille seg er om lignende situasjoner har oppstått tidligere, om dette er strukturelt problem eller en enkelthendelse, hvilken sjargong og kultur vi har på arbeidsplassen, osv.

Og det er ikke slik at man skal vente til det har oppstått et meldt tilfelle av seksuell trakassering før man tar tak i temaet. Som på de fleste andre HMS-områder, er forebygging et nøkkelord. Sentralt i det forebyggende arbeidet står kartlegging og risikovurdering, og det gjelder også seksuell trakassering. Arbeidsgiver må derfor inkludere seksuell trakassering i kartleggingen og risikovurderingen sin. Dette kan i utgangspunktet virke vanskelig eller uklart, men det handler om å ta for seg sin virksomhet, og tenke gjennom i hvilke situasjoner kan det være fare for trakassering, og hvor sannsynlige er disse situasjonene. Det er mange kjente risikofaktorer og -situasjoner man kan ta utgangspunkt i, som f.eks. stor ubalanse i «maktforhold» eller kjønnssammensetning, mye omgang med klienter/pasienter/ kunder, alkohol(!), sosialt samvær i jobbsammenheng mm.

Når man så har vurdert mulig trakassering og sannsynlighet for dette, må man sette inn forebyggende tiltak. Det handler om å skape en arbeidsplass der alle kjenner seg trygge og blir møtt med respekt.

SE OGSÅ: Med en HMS-håndbok finner ansatte og ledere lett frem til varslingsrutiner og fremgangsmåter ved seksuell trakassering.